Prístupnosť

Infosys partnerom spoločnosti GEFCO v digitálnej transformácii skupiny

15 január 2020

Infosys (NYSE: INFY), svetový líder v oblasti digitálnych služieb novej generácie, uzavrel partnerstvo so svetovým lídrom v riešení multimodálnych dodávateľských reťazcov a európskou jednotkou v oblasti automobilové logistiky spoločnosťou GEFCO, aby v budúcich 5 rokoch podporil digitálnu transformáciu logistickej skupiny.

Infosys ako kľúčový obchodný a technologický partner bude pomáhať skupine GEFCO s transformáciou služieb pre správu firemných aplikácií novej generácie. Cieľom je doviesť spoločnosť GEFCO na úroveň „Digital Native,“ keď prirodzené využívanie digitálnych technológií umožní extrahovať i analyzovať informácie z akejkoľvek časti dodávateľského reťazca v reálnom čase, generovať ďalšie konkurenčné výhody a neustále zvyšovať pridanú hodnotu služieb pre svojich zákazníkov.

 

Jean-Luc Galzi, CIO spoločnosti GEFCO, k spolupráci s Infosys povedal: “Sme radi, že na digitálnu transformačnú cestu sa vydávame práve so spoločnosťou Infosys. Digitálne inovácie v odvetví dodávateľského reťazca sú kľúčové. Naše partnerstvo posilní odbornosť skupiny GEFCO a prinesie ďalšiu pridanú hodnotu našim zákazníkom.”  

 

Karmesh Vaswani, EVP and Global Head for Retail CPG & Logistics, Infosys, doplnil: “Veľmi si ceníme dôveru, ktorú v nás GEFCO vkladá. Máme spoločnú víziu „Art of Possible“ a uplatníme náš prístup Live Enterprise, aby sme pomohli posunúť súčasné hranice a posilniť tak vedúce postavenie GEFCO na trhu.

 

O spoločnosti Infosys Ltd.

Infosys je svetová jednotka v oblasti digitálnych služieb a poradenstve novej generácie. S digitálnou transformáciou pomáha klientom zo 46 krajín sveta. Viac ako tridsať rokov skúseností s riadením systémov a fungovaním svetových korporácií umožňuje tímu firmy Infosys spoľahlivo bdieť nad digitálnym rozvojom klientov. To sa darí predovšetkým prostredníctvom zavádzania umelej inteligencie, ktorá proces prerodu uľahčuje. Zároveň podporuje aj firmy s adaptívnym digitálnym prístupom tak, aby podávali výnimočné výkony k spokojnosti zákazníka.

Viac informácií nájdete na http://www.infosys.com.

 

 

Safe Harbor

Prehlásenia uvedené v tlačovej správe popisujú možné scenáre budúceho rastu, vychádzajúceho z biznis plánov zamýšľaných ako súčasť „Safe Harbor“ v rámci Zákona o reforme vedenia súdnych sporov v otázke cenných papierov z roku 1995, ktoré zahŕňajú rad rizík a neistôt, ktoré môžu priniesť odlišné výsledky, než aké sú obsahom aktuálnych tvrdení.  Zmienené riziká a neistoty okrem iného zahŕňajú výkyvy príjmov, pohyby kurzu meny, schopnosť riadiť rast, silnú konkurenciu v oblasti IT služieb, vrátane faktorov, ktoré môžu ovplyvniť našu cenovú výhodnosť, zvyšovanie miezd v Indii, ako ďaleko dokážeme prilákať a udržať si schopných odborníkov, koncentráciu klientov, obmedzenie imigrácie, koncentráciu priemyslového odvetvia, ako ďaleko budeme schopní riadiť našu medzinárodnú prevádzku, znížený dopyt po technológiách pre nás v kľúčových oblastiach, poruchy v telekomunikačných sieťach či výpadky systémov, porušenia zákona o ochrane údajov či znížiť kyberbezpečnosť, ako ďaleko budeme schopní dotiahnuť a začleniť prípadné akvizície, ručenie za škody, ktoré vyplývajú z našich zmlúv, úspešnosť firiem, do ktorých firma Infosys strategicky investovala, stiahnutie či vypršanie daňových zvýhodnení zo strany štátu, politickú nestabilitu a regionálne nepokoje, zákonné obmedzenia na získavanie kapitálu či akvizície firiem mimo Indiu, neoprávnené užívanie nášho duševného vlastníctva a všeobecný ekonomický dopad na naše odvetvie. Ďalšie riziká, ktoré môžu do budúcnosti ovplyvniť naše prevádzkové výsledky, sú podrobnejšie rozpísané v našich výkazoch v americkej Komisii pre cenné papiere a burzu, ktoré obsahujú i našu Výročnú správu na tlačive 20-F za fiskálny rok uzavretý ku dňu 31. marca 2018. Tieto výkazy sú dostupné na www.sec.gov. Firma Infosys môže v budúcnosti výhľady v písanej alebo hovorenej podobe doplniť či pozmeniť, čo sa týka i prehlásení obsiahnutých vo výkazoch firmy v Komisii pre cenné papiere a burzu a v pravidelných reportoch našim akcionárom. Ak zákon nestanovuje inak, Infosys sa nezaväzuje k aktualizácii akýchkoľvek  výhľadových prehlásení, ktoré môže naša firma čas od času vydať, alebo ktoré vzniknú jej menom.

Zdieľať