Certifikácie

 • ISO 9001 Opener
  Opener ISO 9001

  Certifikát ISO 9001 znamená pre GEFCO záväzok v nasledujúcich oblastiach:

  • Poskytovať služby v súlade s požiadavkami zákazníka, legislatívy resp. tretích strán
  • Zvyšovať spokojnosť zákazníkov cez efektívne zavedenie trvalého zlepšovania vlastného systému manažérstva kvality (QMS)
  • GEFCO sa zaväzuje dodržiavať najvyššiu možnú úroveň kvality vďaka 400 štandardizovaným pracovným postupom (Standard Operating Procedures SOPs) zavedeným na všetkých prevádzkach

  Tieto požiadavky sú sformované v troch záväzkoch:

  • Rešpektovanie termínov dostupnosti produktu
  • Ochrana produktu počas celého dodávateľského reťazca
  • Zabezpečenie hodnovernosti všetkých činností

  Neustále zavádzame nové techniky a nástroje, aby sme zlepšili spôsob riešenia zistených problémov a efektívnosť procesov s cieľom ľahšie uspokojiť potreby nášho zákazníka.

   

 • ISO 14001 Opener
  Opener ISO 14001

  Ako dodávateľ logistických služieb a partner pre výrobcov, GEFCO kontroluje jeho vplyv na životné prostredie a zaväzuje sa k neustálemu zlepšovaniu a k sledovaniu jeho environmentálnej stopy prostredníctvom celoskupinovej politiky ochrany životného prostredia, v ktorej spoločnosť identifikovala 3 kľúčové ciele:

  • Rešpektovanie prírodných zdrojov cez kontrolu našej spotreby
  • Boj proti klimatickým zmenám a znečisťovaniu, znižovanie vplyvu spoločnosti na životné prostredie a tretie strany
  • Environmentálny manažment, v rámci zavádzania systému environmentálneho manažmentu ISO 14001.

  Systém environmentálneho manažmentu GEFCO a certifikácia ISO 14001 slúžia na posilnenie riadenia environmentálnych vplyvov na prevádzkach GEFCO, na základe nastaveného systému trvalého zlepšovania. Cieľom systému environmentálneho manažérstva GEFCO je zachovanie kvality životného prostredia, pochopenie a zavedenie právnych požiadaviek, kontrola nákladov a zvýšenie konkurencieschopnosti.