Prístupnosť

Naše hodnoty

Skupina GEFCO si kladie za cieľ preukazovať svoje hodnoty v práci, ktorú vykonáva na celom svete. Prioritou skupiny je úspešná integrácia každého zamestnanca a jeho sprevádzanie počas kariéry a zároveň dodržiavanie zásad v oblasti etiky a zodpovednosti.

Naše hodnoty nám pomáhajú v každodennom rozhodovaní a sú odrazom našich vzťahov s klientmi, medzi nami samými a voči spoločnosti, v ktorej žijeme.

Sme:

 • Proaktívni. Sme leadri a chceme byť najinovatívnejším hráčom na logistickom trhu. Neustále pracujeme na tom, aby sme sa v našom obore posúvali a aktívne ponúkame naším obchodným partnerom dokonalejšie logistické riešenia.
 • Starostliví. Bez rozdielov sa staráme o našich klientov, partnerov aj zamestnancov. Sme zodpovední za seba, za svoje okolie a miesto, kde žijeme. Záleží nám na životnom prostredí a našej firemnej kultúre.
 • Spolupracujúci. Sme tím. Každý z nás sa môže na svojich kolegov spoľahnúť. Našim klientom a partnerom poskytujeme zázemie a podporu. Vieme, že spoločne toho dosiahneme oveľa viac ako každý sám.
 • Dôveryhodní. Sme transparentní. Starostlivo komunikujeme našu činnosť vo všetkých oblastiach. Každý deň budujeme dlhodobé vzťahy a získavame si dôveru našich zamestnancov a obchodnýchpartnerov.
 • Odvážni. Máme odvahu meniť veci okolo seba. Podporujeme a motivujeme našich zamestnancov, aby posúvali svoje hranice a prijímali aj tie najnáročnejšie výzvy.

Prečo GEFCO?

1/ Využívajte výhody našej medzinárodnej orientácie
Pomocou našej medzinárodnej prítomnosti prostredníctvom 41 sesterských spoločností chceme posilniť našu globálnu prítomnosť a rozvinúť našu logistickú odbornosť v oblastiach silného rastu.
Aby sme mohli dosiahnuť tieto ciele, spoliehame sa na odbornosť našich zamestnancov a v našich kľúčových podnikateľských oblastiach sa vždy snažíme prijímať tie najlepšie talenty.

Vaše silné stránky pre prácu v zahraničí:

 • ovládanie cudzích jazykov,
 • špecializované skúsenosti v oblasti logistiky,
 • vedomosti o informačných systémoch.

2/ Váš osobný rozvoj je našou prioritou
Rozvíjanie kompetencií a potenciálu našich zamestnancov na všetkých úrovniach a vo všetkých našich podnikateľských oblastiach je dôležitou požiadavkou pre expanziu našej skupiny.

Nech sa pozriete na ktorékoľvek pracovisko GEFCO, garantujeme vám rovnakú úroveň zaškolenia a rovnaký obsah.

Váš osobný rozvoj prispieva k úspechu skupiny. Keďže nároky našich výrobcov sa stále zvyšujú, sme odhodlaní pravidelne rozširovať vaše zručnosti, aby ste sa dokázali prispôsobiť novým výzvam v našom odvetví.

Počas celej vašej kariéry budete mať nepretržitú podporu vďaka našim školeniam v rôznych disciplínach. Napríklad:

 • rokovania,
 • projektový manažment,
 • tímový manažment,
 • bezpečnosť,
 • informačné systémy,
 • cudzie jazyky.

3/ Zdravie a bezpečnosť sú nevyhnutným predpokladom pre naše každodenné pracovné štandardy
Spoločnosť GEFCO sa vo svete logistiky odlišuje kultúrou zodpovednosti, ktorá sa sformovala vďaka našim skúsenostiam v odvetví. Tímový duch skupiny prispieva k implementácii a šíreniu našich hodnôt a etických princípov na celom svete.

Na pracoviskách udržiavame podmienky, ktoré vám zaručujú bezpečnosť a dobrý pocit. Aby spoločnosť GEFCO dosiahla tento cieľ, úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi.

V roku 2010 sme vytvorili naše pravidlá regulácie pracovných rizík a prevzali sme systém riadenia bezpečnosti, Safety Management SysTem (SMST). Tento prístup zahŕňa manažérov, zamestnancov a subdodávateľov: na všetkých akcionárov skupiny kladie zodpovednosť za riziká a učí ich, aby dbali na svoju vlastnú bezpečnosť a na bezpečnosť iných osôb vo svojom okolí.

4/ Zamestnávanie hendikepovaných osôb: dôkaz o našej voľbe rôznorodosti
Sme presvedčení, že rôznorodosť je veľkým zdrojom sociálneho blahobytu a konkurencieschopnosti. Preto sa ju snažíme dosiahnuť poskytovaním rovnakých príležitostí a dodržiavaním antidiskriminačných praktík pri prijímaní zamestnancov, ako aj pri ich školení a kariérnom raste.

Uplatňujeme proaktívne pravidlá na podporu integrácie a pracovnej bezpečnosti pre hendikepovaných zamestnancov zvyšovaním povedomia a školiacimi akciami pre manažérov a všetkých zamestnancov.

Tu je niekoľko príkladov:

 • podpísanie dohody o invalidite v roku 2008 vo Francúzsku. Počet zamestnaných hendikepovaných osôb, ktorý sa neustále zvyšuje, k dnešnému dňu predstavuje štyri percentá našej pracovnej sily,
 • zvyšovanie povedomia medzi manažérmi o integrácii hendikepovaných zamestnancov v spoločnosti GEFCO Argentína,
 • partnerstvo medzi spoločnosťou GEFCO Česká republika a výrobcom kancelárskeho nábytku, ktorý zamestnáva hendikepované osoby,
 • spolupráca medzi spoločnosťou GEFCO Nemecko a vládou v oblasti prispôsobených pracovných pomôcok alebo bezpečnostných pomôcok (napríklad ergonomické stoličky).

5/ Zasadzujeme sa o rodovú rovnosť v práci

 • Podpora oboch pohlaví v našich obchodných oblastiach, garancia rovnakej mzdy, umožňovanie mužom aj ženám rozvíjať sa v rovnakých podmienkach.
 • Garancia rovnakého prístupu k profesionálnym školeniam sú pre spoločnosť GEFCO nanajvýš dôležité.