Prístupnosť

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak máte záujem, aby sme si Vaše Osobné údaje ponechali vo svojej databáze uchádzačov a oslovili Vás s ponukou v prípade budúcich výberových konaní uskutočnených v priebehu nasledujúcich 3 rokov, je potrebné, aby ste nám na tento účel udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania, a to písomne na adresu: 

GEFCO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 2

alebo

emailom na adresu: marketing.slovakia@gefco.net

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred týmto odvolaním.

GEFCO Vaše osobné údaje dôsledne chráni. V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nám prosím zašlite žiadosť resp. sťažnosť písomne alebo e-mailom na kontakty prevádzkovateľa/ zodpovednej osoby uvedené nižšie alebo sa na nás obráťte osobne.

V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov máte nasledovné práva:

  • právo požadovať od GEFCO prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ:

GEFCO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 898 526