Prístupnosť

Spracúvanie osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie spoločnosťou GEFCO SLOVAKIA s.r.o. (“GEFCO ”)

1) V súvislosti s prebiehajúcim výberovým konaním
V súvislosti s prebiehajúcim výberovým konaním do zamestnania v spoločnosti GEFCO („účel spracúvania“) je nevyhnutné, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje minimálne v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú adresu, predchádzajúce pracovné skúsenosti, informácie o Vašom vzdelaní, schopnostiach a záľubách resp. ďalšie údaje, ktoré by ste radi uviedli vo svojom životopise („Osobné údaje“). Ide výlučne o štandardnú kategóriu osobných údajov, nebudeme spracúvať žiadne citlivé osobné údaje.

Osobné údaje budeme spracúvať na právnom základe vykonania opatrení pred potenciálnym uzavretím pracovnej zmluvy, resp. iného pracovnoprávneho vzťahu („právny základ“).

2) V súvislosti s prípadnými budúcimi výberovými konaniami – ak udelíte Váš súhlas
Ak nebudete v rámci výberového konania úspešný, Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, po skončení výberového procesu zlikvidujeme.

Ak máte záujem, aby sme si Vaše Osobné údaje ponechali vo svojej databáze uchádzačov a oslovili Vás s ponukou v prípade budúcich výberových konaní uskutočnených v priebehu nasledujúcich 3 rokov, je potrebné, aby ste nám na tento účel udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania, a to písomne na adresu: 

GEFCO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

alebo

emailom na adresu: marketing.slovakia@gefco.net

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred týmto odvolaním.

GEFCO Vaše osobné údaje dôsledne chráni. V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nám prosím zašlite žiadosť resp. sťažnosť písomne alebo e-mailom na kontakty prevádzkovateľa uvedené nižšie alebo sa na nás obráťte osobne.

V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov máte nasledovné práva:

  • právo požadovať od GEFCO prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ:
GEFCO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 898 526